Generace Západního světa

zveřejněn: 7.října 2019


Předmluva

Pokud jste ještě nic nečetli o generacích Západního světa, pak vězte, že se jedná o způsob, jak zobecnit lidi Západního světa, jejich rozčleněním do několika kategorií, na základě roku, v němž se narodili, jinak řečeno - na základě jejich věku.
Ačkoli mi jako převážně teoreticky zaměřenému člověku nepřipadá správné (až na výjimky typu starobní důchod) rozdělovat dospělé lidi na základě jejich věku do nějakých kategorií, uznávám, že členění tímto způsobem, by mohlo být v praxi užitečné. Z praktického úhlu pohledu by se asi dalo říci, že duše člověka se nejvíce formuje v době do 18. nebo 21. roku života, poté už je ustálená. Proto zřejmě i pro členění na „generace Západního světa“ je hlavním východiskem popisu jednotlivých kategorií období, v němž člověk, patřící do té které kategorie vyrůstal.

Po MBTI typologii na tomto webu uvádím další teorii, v nichž jsou duše lidí členěny do kategorií. Duše individua (slovo individuum použité v psychologii není hanlivý výraz, ale odborný termín pro jednoho originálního člověka) je natolik jedinečný a složitý systém, že pokud bude na něj aplikována jakákoliv teorie, která rozděluje lidi do kategorií, skupin, zřejmě vždy bude alespoň trochu odlišná od skutečnosti.
V takových teoriích však spatřuji význam, protože usnadňují pochopení lidské duše. Bez nich by duše člověka pro (v tomto případě) sociologa znamenala vesmír, který nemůže nikdy zcela a dostatečně pochopit. Aby taková teorie měla alespoň nějaký přínos, musí být kvalitní. Zda je takovou teorií i teorie o generacích Západního světa, nechť vážený čtenář posoudí sám.


Ztracená generace

Ztracená generace není definována obecně. Jsou to spisovatelé. Pojem by však bylo možno po jistém přizpůsobení aplikovat i obecně, protože ti spisovatelé nebyli jakási společenská elita, který by byla odtržena od bídy většinového lidu, ba naopak. Spisovatelé patřící ke Ztracené generaci se narodili kolem roku 1900. Dávají najevo nesoulas a nedůvěru ke společnosti. Hrdiny, o nichž píší ve svých dílech, staví do velmi nebezpečných situací, v nichž tito hrdinové (hlavní postavy) musí prokazovat svůj charakter. Zřejmě je to proto, že tito lidé zažili první světovou válku a tak ji zachycují ve svých dílech. Pocity těchto lidí jsou vlastně pocity vojáků, kteří se vrátili z války. Válečnými útrapami jsou duševně zmrzačeni, mají problémy se zařazením do společnosti.
Typickými hrdiny románů spisovatelů Ztracené generace jsou lidé z ulice, smolaři, tuláci, lidé bez domova. Základním tématem je zklamání a skepse. Východiska jsou hledána v útěku do přírody nebo kultury, hrdinové jsou uzavření, plní apatie, nejsou schopni komunikovat s dávnými přáteli.
Ztracená generace zpochybňuje to, čemu se říká „americký sen“. Odmítá materiální hodnoty, hledá jiný způsob života.

Greatest generation

Jinak také G.I. Generation nebo WWII Generation. Greatest generation nastupuje po Ztracené generaci. Jsou to lidé, kteří se narodili mezi roky 1901-1924 (podle jiného zdroje až rok 1927).
Iniciály „G.I.“ jsou z anglických slov „Goverment issue“, česky „pro potřeby vlád“. Takže se jedná o generaci druhé světové války.

Silent generation

Silent generation, česky Tichá generace, následuje po Greatest generation. Zahrnuje lidi narozené od roku 1925 do roku 1940. Demograf Neil Howe definoval Silent Generation roky 1925-1941, Pew research center roky 1928-1945.
Tichá generace je charakteristická zaměřením na pracovní kariéru, kterou upřednostňuje před aktivismem. Tichá je také proto, že vyrůstala v dobách, kdy nebylo bezpečné navenek vyjadřovat svůj názor a postoje. Tichá generace nemá velké ambice, ale naučila se, jak co nejlépe přežít v těch nejtěžších situacích. U Tiché generace byla vyšší míra zaměstnanosti, než to bylo u generací před nimi a u těch, co následovaly po nich. Taktéž zdravotně na tom byla lépe.
Tichá generace vyznává tradiční model - muž vydělává peníze a rozhoduje, žena se stará o domácnost a děti musejí na slovo poslouchat. Tato generace brzy uzavírala sňatky a málo se rozváděla. Lidé z Tiché generace většinou celý život strávili v jednom zaměstnání a v jednom bydlišti. Vyrůstali v začátcích rozhlasového vysílání.

Generace baby boomers

Tak se označují lidé narození v letech 1946-1964. Generace Baby boomers byla spojena se vznikem subkultur hippies a punk. Tato generace vyrostla v relativně bezpečných dobách a v období ekonomické prosperity. Je to velmi optimistická generace, která přinesla mnoho změn do tehdejší společnosti a zřekla se hodnot svých rodičů.
Lidé patřící ke generaci Baby boomers se nebojí utrácet a to především za výrobky a služby, které jim usnadňují život.
Zde připomínám, že píšu o generacích Západního světa. Jak jistě víte, Československo od roku 1948, do roku 1989 bylo součástí „Východu“. Přesto se domnívám, že někteří autoři do Generací Západního světa zahrnují i komunistické Československo. Jeden zdroj o této generaci pro změnu píše, že vzdělání pro ně bylo všechno, ale nešlo to, že byl důležitý třídní původ a stranická příslušnost. Že tato generace vyrůstala ve skromných poválečných a raně komunistických poměrech, že mají pevné morální zásady a něměnný žebříček hodnot po celý svůj život.

Generace X

Generace X jsou lidé, kteří se narodili přibližně v období mezi léty 1965 až 1985. V Československu se jim říká Husákovy děti. Identita této generace je založená na svobodě jednotlivce, lidské důstojnosti a celkové nezávislosti. Je to první „zkažená“ generace s velkými cíli, chtějí být rebely a zároveň boháči.
Pro formování Generace X byly zásadní procesy vzniku mnoha subkultur, uměleckých hnutí, nových vědeckých i politických teorií a celkový rozpad masové popkultury. To způsobilo, že příslušníci Generace X jsou otevření, sebevědomí a přestože sdílejí hodnoty svých rodičů (kariéra, rodina, dům, pověst...), odmítají jeden celkový pohled na svět a jsou schopni vnímat i prožívat několik revolučních vlivů a životních stylů najednou. Vyžadují více pravomocí a volnosti.
Generace X je první generace, která nezná rasismus v nejhrubší podobě. A s nadsázkou se dá říci, že je to poslední generace, která si ještě hrála v reálném světě (bez počítačů, mobilů, tabletů, konzolí nebo „virtuální reality“). Z toho vyplývá, že této generaci (a předchozím) nedělá problém zůstat offline. Pokud se ale bavíme o televizi, tak Generace X vyrůstala „v době televize“ a stráví u ní denně 3 hodiny a 11 minut, což je dvakrát tolik, co čas v případě (následujících) generací Y a Z.
Generace X používá (Internetové) sociální sítě méně, než (následující) Generace Y, ale daleko více, než (předchozí) generace Baby boomers. Generace X nejvíce cestuje. Lidé z Generace X si velmi věří, že budou úspěšní.

Generace Y

Jako Generace Y (jinak taky „Mileniálové“) se označují lidé narozeni mezi lety 1983 až 2004.
Další název pro Generaci Y je Internetová generace (iGen).

Generace Y požaduje vyšší životní úroveň, chce být více zodpovědná za sociální jistoty. Přestože klade důraz na osobní uplatnění, zároveň se taky velmi zajímá o svůj osobní život (partnerské a rodinné vztahy). Tím se liší od předchozí Generace X, která klade osobní život na spodní příčky v žebříčku hodnot.
Pro Generaci Y je charakteristické, že ačkoli chce naplno využít všech možností, které jim otevřená společnost nabízí, zároveň odmítá kvůli tomu obětovat svůj osobní život. V práci požaduje flexibilní pracovní dobu i místo zaměstnání. Zaměřuje se více na volný čas a práci bere jen jako snadný způsob, jak zaplatit účty. Méně hledá práci „dle smyslu“, více podle finančního a společenského uznání. Lidé z Generace Y byli vychováváni tak, že když si půjdou za svým, mohou mít, co si zamanou. Sebevědomí by mohli rozdávat. Je to nejdravější a nejambicióznější generace. Už od školky je jim vštěpováno, že jsou nejlepší ve všem a mezi všemi.
Generace Y používá různé prostředky moderní komunikace. Lidé z Generace Y v síti Internet vytvářejí virtuální komunity, jsou otevřeni novým myšlenkám.

S přáteli se členové Generace Y „potkávají“ často na (Internetových) sociálních sítích. Oproti předchozím generacím nejsou tak zdatní v klasické komunikaci, avšak sociální dovednosti (osobní kontakt) nejsou na tak špatné úrovní, že by to byl problém.
Lidé patřící do Generace Y hodně využívají (Internetové) sociální sítě. Ty jim v něčem usnadňují život, v něčem jej zhoršují. Vedle problémů při komunikaci mimo (Internetové) sociální sítě je taky problém spočívající v tom, že jsou vlivem (Internetových) sociálních sítí zaslepeni sami sebou, mají narcistické sklony, více se strachují o počet „lajků“, než o klasický kontakt s lidmi.

Co se týče kritiky Generace Y: Mileniálové jsou nazývání línými, narcistickými, sobeckými a povrchními.
Tu případnou povrchnost možná v dobrém světle vysvětluje fakt, že tu nikdy předtím nebyla generace tolik ovlivněná empatií a láskou, protože tato generace vyrůstala v době boření některých společenských předsudků, zlepšování lidských práv, v době úsilí o lepší životní prostředí.

Generace Z

Jako Generace Z jsou označování lidé narozeni přibližně v rozpětí let 2000 až 2013. Jinak je nazývána jako Generace M (od slova multitasking=dělání více věcí najednou).
Marketingová statistika k tomu „multitaskingu“: Zatímco předchozí Generace Y udrží pozornost 12 vteřin a používá tři zařízení, Generace Z udrží pozornost 8 vteřin a používá až 5 zařízení.

Tato generace je vysoce propojená, využívá nejmodernější komunikační prostředky. Proto má tato generace přezdívku „digitální domorodci“. Generace Z je zvyklá neustále být online (prostřednictvím mobilního telefonu).

Od předchozí Generace Y se Generace Z odlišuje hlavně tím, že nepamatuje život bez Internetu. Zatímco předchozí Generace Y (Internetové) sociální sítě „zachytila“ a naučila se s nimi velmi dobře pracovat, Generace Z na nich vyrostla.
Generace Z je známá pro život online a v rychlém tempu. Charakteristické je okamžité sdílení myšlenek, poznatků, hlavně prostřednictvím (Internetových) sociálních sítí. Generace Z je zvyklá vše co potřebuje vědět vyhledávat na Internetu. Nasává do sebe obrovské množství Internetového obsahu, který neumí dobře filtrovat. Je nekonvenční a individualistická. A taky inovativní - lépe než všechny předchozí generace si uvědomuje, že hrozby současného online světa jsou prudce proměnlivé a inovativní přístup vyžadují. Generace Z je taky zřetelně zodpovědnější ve vztahu k vlastní digitální stopě.

70% lidí z Generace Z má rádo influencery (na to by se mělo vymyslet nějaké české slovo, možná něco jako „vlivař“, od slova vliv). S nimi se ztotožňují více, než s tradičními celebritami. Mají je často jako vzor nebo učitele.

Lidé z Generace Z nejsou tak optimističtí a bezstarostní jako mileniálové (předchozí Generace Y).

Generace alfa

Generace alfa ještě není dostatečně definovaná. Jsou to lidé, narozeni přibližně od roku 2013 až do současnosti (článek, který čtete, vyšel v roce 2019). Tito lidé jsou v kontaktu s dotykovými obrazovkami prakticky od narození. Celkem dobře je popsal Mark McCrindle, futurista a demograf. Ten řekl: „Nebudou brát technologie jako nástroje. Kompletně je integrují do svých životů,“. Jinými slovy, používat technologie bude pro ně přirozené, jako dýchat.

Očekává se slabší logické myšlení a roztěkanost z důvodu přemíry informací konzumovaných z Internetu. Zatímco Generace Z se ještě tu a tam snaží o digitální detox a je ještě stále schopna ve svém životě oddělovat realitu a „online svět“, pro Alfu už toto dělení mizí. Ocitne se v nepřetržitém „propojení digitálu a reality na každém kroku“.

Generace alfa je spojována s pojmy jako virtuální realita, sociální izolace, interakce (digitální, všudypřítomná).


zdroje:
Wikipedie
Mgr. Milan Pilař, SPŠ stavební, ak. St. Bechyně
sumenimesta.cz - Umělecká sociální síť
Základní škola Olomouc, Mozartova
AkSen - aktivní senior
Generace Y
ŽENY.cz
Sebastian Chum - iDNES.cz/BLOG
LUPA.cz - server o českém Internetu
TREND Marketing
Medium - Edtech kisk
Focus Agency
marianne
APROFES - personální rozvoj
Metodický portál - inspirace a zkušenosti učitelů
MEDIAGURU
zprávy.tiscali.cz
Markething.cz