Úvod do osobnostní typologie MBTI

zveřejněno: 21. května 2019

poslední úprava: 5. května 2020


Psychologie, nauka určená k tomu, aby vás vybavila různými triky, díky nimž se stanete společensky úspěšnými polobohy, která zkoumá „duši“ (každého) člověka, uplatnitelná v mnoha oborech lidské činnosti, má vícero teorií, jimiž se snaží popsat lidskou osobnost. Ze všech těch uměle vytvořených, více či méně užitečných „škatulek“ mě jako laika zaujaly pouze typy osobnostní typologie MBTI (Myers-Briggs type indicator).

Teorie MBTI říká, že člověk má jeden ze 16 osobnostních typů. Tyto typy se označují 4 písmeny:

• ISTJ
• ISTP
• ISFJ
• ISFP
• INFJ
• INFP
• INTJ
• INTP
• ESTP
• ESTJ
• ESFP
• ESFJ
• ENFP
• ENFJ
• ENTJ
• ENTP

„Na Internetu“ je mnoho testů, podle kterých si můžete vaši osobnost podle MBTI typologie zjistit. Takové testy (stejně jako mnoho jiných) se z vás snaží složitým způsobem nepřímo a nevědomě „vytáhnout“ odpovědi na jednoduché otázky, protože předpokládají, že se vůbec neznáte a jste (v tomto případě sami k sobě) neupřímní.

Takové testy nepotřebujete, pokud dokážete svou osobnost určit přímo (je to přesné a rychlejší). Stačí odpovědět na následující 4 otázky:


1. I/E - Jste introverti nebo extroverti?

Introverti mají rádi samotu nebo kontakt s několika málo lidma, důležitá je pro ně jejich vlastní identita, kterou se vymezují vůči okolí, více přemýšlejí, míň mluví, společnost a mnoho okolních vjemů je vyčerpává.
Extroverti jsou rádi ve společnosti, nejlépe v takové, kde se „pořád něco děje“, jsou přizpůsobiví a komunikativní, potřebují podněty, nemají rádi samotu.

Pokud jste Introverti, 1. písmeno je I, pokud jste Extroverti, 1. písmeno je E.

2. S/N - Informace získáváte smysly nebo intuitivně?

Smysly upřednostňují fakta a současnou situaci. Lidé s touto charakteristikou jsou více spřaženi se skutečností, raději věci používají, než aby se zabývali tím, proč a jak fungují. Říká se o nich, že jsou to lidé praktičtí.
Intuice upřednostňuje myšlenky, teorie a fantazii. Intuitivové rádi dělají věci pokaždé jinak, zkoumají, co se proč a jak děje a jak by se to dalo dělat lépe. Spíše než praxe a to, co je, je přitahuje budoucnost a různé abstraktní teorie.

Pokud smysly, 2. písmeno je S, pokud intuice, 2. písmeno je N (jako iNtuition).

3. T/F - Při zpracovávání informací je u vás hlavní logika, nebo pocit?

Logika: Tito lidé lépe pracují s daty a čísly než s pocity a lidmi, bývají neústupní a neohleduplní. Řešení problémů se zakládá na číslech, faktech a logice: „pravdivý - nepravdivý“, „jestliže, pak“.
Pocit: Rozhodování podle pocitu z věci: „více, nebo méně“, „lepší - horší“. Citově založení lidé dávají přednost dohodám, často jsou empatičtí a rádi dělají ostatním radost.

Pokud je odpověď logika, 3. písmeno je T (thinking), pokud pocit, 3. písmeno je F (feeling).

4. J/P - Jaký je váš životní styl? Více usuzujete nebo vnímáte?

Usuzování: Lidé s dominantním usuzováním inklinují k postupným řešením a snaží se rychle věci dokončit. Rádi si před výletem naplánují, které památky navštíví a předem si rezervují hotel.
Vnímání: Lidé vnímající spoléhají na subjektivní mínění a nechávají si všechny možnosti otevřené. Nejlépe se jim daří pod tlakem, v časové tísni, když už je poslední možnost něco udělat. Pokud usuzující výlet dobře promysleli, vnímající jsou přesným opakem. Ráno se probudí, usmyslí si, že si udělají výlet a všechno začnou řešit teprve, až k tomu nastane potřeba.

Pokud je odpověď usuzování, 4. písmeno je J (judging), pokud vnímání, 4. písmeno je P (perceiving).


Z odpovědí na tyto čtyři otázky si poskládáte čtyřpísmenné označení typu vaší osobnosti. Ke každému osobnostnímu typu najdete „na Internetu“ podrobný popis. Přínos MBTI typologie je v možnosti následného využití znalosti osobnosti.

MBTI považuje všechny osobnostní typy za rovnocenné. Rozdílné je pouze procentuální zastoupení v obyvatelstvu.

Každý osobnostní typ má své silné a slabé stránky. Můžete mít nadhled na věc ale zároveň problémy při vyjednávání. Můžete být „týmovými hráči“ ale nedokázat být sami se sebou. Můžete být praktičtí ale některé myšlenky vás nikdy nenapadnou. Stejně tak můžete mít originální myšlenky ale být naprosto odtrženi od reality. Můžete nejlépe třídit data, vytvářet statistiky, ale nikdy nepochopit taktně druhého. Stejně tak se můžete umět přesně naladit na druhého, skvěle motivovat lidi ale ve víru emocí nedokázat dělat racionální rozhodnutí. Můžete mít brilantní plán pojištěný dvěma záložními ale fatálně selhat pokud se stane ta jediná věc, se kterou jste nepočítali. Stejně tak můžete pohotově jednat pod tlakem a při nečekané události si „dokázat poradit“, ale zároveň v tom spěchu nevnímat ty pravděpodobné cíle, ke kterým pomalu ale jistě směřujete.

Osobnostní typologie MBTI v takovéto základní podobě mi připadá hodně přesná. Problém vidím v tom, že se z MBTI stala zjevně tak populární záležitost, že počet samozvaných expertů na MBTI se zdá býti obdobný počtu expertů na „GDPR“ dva měsíce před tím, než vešlo v účinnost. Někteří nadšenci do MBTI tuto teorii rozvíjejí „po svém“, spatřují v ní až jakýsi mysticismus. To je celkem škoda, protože MBTI ve své základní, obecné podobě vychází z knihy C. G. Junga, jednoho z nejuznávanějších teoretiků psychologie.


zdroj:
Wikipedie